Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna wspólnie z Roztoczańskim Parkiem Narodowym jako Partnerem realizuje nowy projekt pn. „Roztoczański Festiwal Twórczości Ludowej w Zwierzyńcu”. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich oraz inne stowarzyszenia, osoby zainteresowane kultywowaniem kultury i tradycji ludowej regionu. Wydarzenie będzie miało charakter otwarty i bezpłatny.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2023. 

„Roztoczański Festiwal Twórczości Ludowej w Zwierzyńcu” odbędzie się w niedzielę 13 sierpnia 2023 r. na terenie Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu. Rozpoczęcie godz. 12:00.

Projekt ma na celu prezentację kultury ludowej Roztocza Celem projektu jest prezentacja kultury ludowej Roztocza oraz ożywienie i aktywizacja środowisk KGW w kontekście propagowania tradycji ludowej, opartej o autentyczne źródła historyczne, wzmocnienie tożsamości kulturowej i społecznej i podniesienie świadomości bogactwa dziedzictwa kulturowego regionu.

Zadanie pn. „Roztoczański Festiwal Twórczości Ludowej w Zwierzyńcu” jest kontynuacją dotychczasowych działań Stowarzyszenia w kierunku popularyzowania tradycyjnej kultury ludowej i kontynuacją współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich.

W ramach zadania planujemy zorganizować festyn ludowy połączony z konkursem. Podczas wydarzenia zostanie zaprezentowana twórczość ludowa Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Zamojszczyzny (powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski, zamojski) w trzech dziedzinach: zespoły śpiewacze, rękodzieło i kulinaria. Rękodzieło i kulinaria będą prezentowane na stoiskach, a zespoły śpiewacze zaprezentują swoje umiejętności na scenie.

Konkurs zostanie przeprowadzony w ww. trzech kategoriach: zespoły śpiewacze – najlepszy występ, rękodzieło – najlepszy wyrób rękodzielniczy i kulinaria – najlepsza potrawa, specjał.

Zgłoszone do konkursu prace i występy będą oceniane przez ekspertów z poszczególnych dziedzin. Trzy najwyżej ocenione prace i wykonania w każdej z kategorii  zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi, zwycięzcom zostaną wręczone statuetki. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

W trakcie części artystycznej wydarzenia obok zespołów śpiewaczych KGW wystąpią znane zespoły kultywujące muzykę ludową m.in. „Koromysło” ze Szczebrzeszyna, Kapela Butrynów, Kapela Turobińska.

Wydarzeniem towarzyszącym festiwalowi będzie konferencja naukowa pn. „Kultura ludowa Roztocza” z udziałem osób zawodowo związanych z kulturą ludową o bogatym dorobku naukowym w tej dziedzinie. Podczas konferencji, planujemy że jednocześnie otworzy ona całe wydarzenie, prelegenci przedstawią zagadnienia związane z poszczególnymi elementami kultury ludowej Roztocza odpowiadające prezentowanym na festiwalu dziedzinom. Przebieg konferencji zostanie utrwalony w formie nagrania elektronicznego i opublikowany na płycie DVD.

Planujemy, że w konferencji udział wezmą tacy eksperci jak m.in.:

– dr hab. prof. UMCS Mariola Tymochowicz – etnolog i kulturoznawca, profesor w Instytucie Nauk o Kulturze UMCS w Lublinie i kustosz dyplomowany w Muzeum Narodowym w Lublinie w Dziale Kultury Materialnej i Duchowej. Zainteresowania badawcze obejmują kulturę tradycyjną i współczesną wsi polskiej. Od 2000 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (obecnie skarbnik w Zarządzie Głównym), prezesem oddziału lubelskiego PTL i przewodniczącą sekcji Stroju ludowego przy PTL, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Jest Autorką kilkudziesięciu artykułów, książek w tym z zakresu sztuki ludowej, pożywienia tradycyjnego czy strojów ludowych.

Marzena Bury – pracownik Muzeum Narodowego w Lublinie z ponad 20-letnim stażem i doświadczeniem na stanowisku kierowniczym, kustosz, nauczyciel muzealny specjalizujący się w zajęciach plastycznych związanych z rękodziełem ludowym. Absolwentka Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS i Podyplomowego Studium Muzealniczego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Organizatorka i koordynatorka wydarzeń muzealnych, autorka scenariuszy zajęć edukacyjnych. Uczestniczka specjalistycznych kursów z zakresu edukacji muzealnej i umiejętności rękodzielniczych oraz szkoleń poświęconych pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

dr Agata Kusto – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze UMCS, od 2013 roku redaktor naczelna „Pisma Folkowego”, które w 2020 roku otrzymało Nagrodę im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. Zajmuje się polskim folklorem muzycznym, szczególnie tradycyjnymi śpiewami religijnymi, pieśniami obrzędowymi oraz muzyką instrumentalną wraz z instrumentarium wsi z obszaru Lubelszczyzny i Podlasia. Bada i dokumentuje transformacje w zakresie kultywowanych i rekonstruowanych tradycji muzycznych a także inspiracje folklorem w muzyce folkowej. Jest autorką artykułów naukowych i popularnonaukowych, recenzji i komentarzy do wydawnictw płytowych oraz monografii o charakterze źródłowym, jak Pieśni maryjne z Lubelszczyzny.

Planowana konferencja i udział w projekcie ekspertów są elementem festiwalu przyczyniającym się rozwijaniu edukacji regionalnej i upowszechnienia wiedzy na temat tradycyjnej kultury ludowej.

Chęć udziału w  projekcie/konkursie organizowanym w ramach projektu pn. „Roztoczański Festiwal Twórczości Ludowej w Zwierzyńcu” prosimy zgłaszać poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego drogą mailową na adres: srlzamojszczyna@gmail.com (wzór formularza zgłoszeniowego określa załącznik nr 1 do Regulaminu) lub bezpośrednio pod nr tel. 507 159 010.

Serdecznie zapraszamy!