Obszar działania

Głównymi celami Stowarzyszenia jest m.in.:

 1. wspieranie demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym;
 2. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz organizacji społecznych, wspieranie inicjatyw lokalnych, promocja wśród społeczności lokalnych aktywnego działania na rzecz mieszkańców;
 3. działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, podtrzymywanie tradycji i zwyczajów lokalnych;
 4. działalność charytatywna, promocja i organizacja wolontariatu, w zakresie wspierania rodziny i pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej;
 5. działalność na rzecz osób w wieku senioralnym oraz osób niepełnosprawnych;
 6. ochrona i promocja zdrowia, w tym upowszechnianie zdrowego stylu życia;
 7. przeciwdziałanie bezrobociu, działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy i wykluczeniem społecznym;
 8. działalność w zakresie szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, polegająca na popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki;
 9. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dla dzieci młodzieży;
 10. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 11. działalność wspierająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 12.  działania w zakresie turystyki, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, współpraca z instytucjami i innymi organizacjami na rzecz ochrony środowiska;
 13.  współdziałanie z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, władzami państwowymi i samorządowymi oraz osobami prawnymi w sprawach będących przedmiotem działania Stowarzyszenia;
 14.  udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:

– organizowanie lub współorganizowanie imprez, w tym kulturalnych, patriotycznych oraz sportowych,

– organizowanie sympozjów, konferencji, szkoleń, wykładów, warsztatów twórczych, prelekcji,

– działalność wydawnicza, opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie wydawnictw oraz materiałów edukacyjnych i promocyjnych,

– finansowe, rzeczowe, informacyjne wspieranie społeczności lokalnych, w tym m.in. rodzin w trudnej sytuacji życiowej, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych;

– organizowanie lub współorganizowanie kolonii, obozów, czasu wolnego dla dzieci, szczególnie z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (alkoholizm, nieporadność życiowa, przemoc);