Uprzejmie informujemy, że w czwartek (1.07.2021 r.) z inicjatywy członków Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, jego Prezesa – Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka  nasz region odwiedził  Adam Abramowicz – Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców. Spotkanie dla przedsiębiorców oraz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców z terenu Zamojszczyzny zostało zorganizowane w Karczmie Zamojszczyzna w miejscowości Sitaniec Wolica 217 (k/Zamościa). Udział w nim wzięli liczni właściciele firm oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców, m.in.: Unii Szefów Firm Zamojszczyzny z Prezesem Tomaszem Szewczykiem, Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu z Kierownikiem Biura Cechu  Piotrem Juśkiewiczem.

Organizator wydarzenia – Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna (w skrócie SRL Zamojszczyzna) powstało w marcu 2021 roku. Zostało zarejestrowane 26 kwietnia br. przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Swoją siedzibę ma w  Muzeum Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa „Adama”- Bondyrz 183a, 22-442 Adamów. SRL Zamojszczyzna powstało, aby skutecznie wspierać szeroko pojęty rozwój regionu, aktywność mieszkańców czterech ziemskich powiatów Zamojszczyzny (biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego) oraz powiatu grodzkiego miasta Zamość. Jego działania ukierunkowane są także na rozwój gospodarczy regionu, w tym wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Więcej informacji na stronie internetowej: www.zamojszczyzna.org (strona w budowie) i profilu facebook’owym: facebook.com/SRLZamojszczyzna

Organizacja spotkania z Panem Rzecznikiem, strażnikiem realizacji Konstytucji Biznesu, która przestrzega praw przedsiębiorców w codziennej praktyce działania administracji publicznej, zajmującym się ochroną interesów mikro, małych i średnich przedsiębiorców w Polsce, umożliwiła przedsiębiorcom – w toku odbytej dyskusji – zgłoszenie potrzeb i problemów naszych lokalnych firm. Intencją spotkania była również możliwość nawiązania kontaktu, współpracy właścicieli regionalnych firm z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz umożliwienie zgłoszenia się przedsiębiorcom z Zamojszczyzny do powoływanej aktualnie przez Rzecznika Wojewódzkiej, Lubelskiej Rady Konsultacyjnej, która na bieżąco pomagałaby także w opracowywaniu propozycji działań na rzecz wspierania i rozwoju przedsiębiorczości w województwie lubelskim. Do głównych zadań Rady Konsultacyjnej, jako organu opiniodawczo-doradczego przy Rzeczniku MŚP, należy: wsparcie Rzecznika MŚP w opiniowaniu projektów aktów normatywnych, opracowywanie stanowisk dot. polityki gospodarczej państwa, wsparcie Rzecznika MŚP w działalności edukacyjnej i informacyjnej, wymiana informacji dot. działalności przedsiębiorstw z perspektywy lokalnej. W skład Rady wchodzą przedsiębiorcy oraz 16 zespołów wojewódzkich.

Rzecznik MŚP Pan Adam Abramowicz w swoim wystąpieniu przedstawił przygotowane we współpracy z Radą Przedsiębiorczości przy Rzeczniku MŚP propozycje polskich przedsiębiorców dotyczące wprowadzenia zmian w otoczeniu prawno-gospodarczym m.in. w Polskim Ładzie, które  przeciwdziałałyby likwidacji podatku liniowego, nie opodatkowywałyby nadmiernie pracy.

W załączeniu – prezentacje nt. aktualnych działań Rzecznika MŚP na rzecz polskich przedsiębiorców, propozycje zmian Rzecznika MŚP do Polskiego Ładu, systemowe propozycje Rzecznika MŚP w ramach tzw. Dziesiątki Rzecznika.

W dalszej części spotkania odbyła się merytoryczna dyskusja z udziałem uczestników, podnosząca najważniejsze potrzeby, kluczowe problemy i oczekiwania przedsiębiorców.

Poseł Sławomir Zawiślak jako Prezes SRL Zamojszczyzna, w imieniu swoim i członków Stowarzyszenia, podziękował Rzecznikowi MŚP za przyjęcie zaproszenia i zainteresowanie się problemami, potrzebami właścicieli firm z terenu Zamojszczyzny. Podkreślił, że dla mieszkańców naszego regionu, oczekujących na przyśpieszenie rozwoju gospodarczego, ważne jest udzielanie wsparcia dla polskich małych i średnich przedsiębiorców. Jak zauważył, to właśnie klasa średnia jako „sól ziemi” m.in. w znacznym stopniu kreuje rozwój gospodarczy, tworzy miejsca pracy, poważnie zasila budżet państwa poprzez płacenie podatków. Podkreślił, że głos polskich przedsiębiorców jako ważnej grupy społecznej powinien być wysłuchany. W interesie obywateli naszego kraju jest tworzenie prawa, które nie zaszkodzi a wręcz z ww. powodów umożliwi rozwój polskiej przedsiębiorczości jako ważnego gwaranta stabilnego rozwoju gospodarczego naszej Ojczyzny. Naszym obowiązkiem jest dialog, wsłuchanie się w ważny głos przedsiębiorców i udzielanie im realnej pomocy, szczególnie w obecnej, trudnej także gospodarczej rzeczywistości.

Wizyta w Zamościu Rzecznika MŚP to kolejne, działanie posła S. Zawiślaka na rzecz wsparcia, rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Parlamentarzysta w lutym tego roku m.in. na wniosek przedsiębiorców, m.in. aktualnych członków SRL Zamojszczyzna, mając na uwadze przedłużające się zamknięcie gospodarki, a co za tym idzie pojawiające się wówczas trudności w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, złożył interpelację poselską do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie pozbawienia części przedsiębiorców wsparcia z tarcz pomocowych i rozważenia stopniowego łagodzenia obostrzeń. W interpelacji poruszony został m.in. problem branż nieobjętych w wykazie PKD i możliwość skorzystania przez nie z pomocy obu tarcz w przypadku drastycznego spadku obrotów, np. 70-90 %, o co wnosił też współpracujący z parlamentarzystą, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Interpelacja była reakcją na liczne  wnioski zgłaszających się do parlamentarzysty poszkodowanych przedsiębiorców, którzy deklarując zapewnienie reżimu sanitarnego w swoich firmach oczekiwali na pomoc w umożliwieniu im otwarcia działalności gospodarczej. Ważne dla sprawy było także wystąpienie Rzecznika dnia 28.01.2021 r., który m.in. na wniosek Posła przedstawił na sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju propozycje pomocy dla przedsiębiorców.

Więcej tutaj: https://slawomirzawislak.pl/aktualnosci-2021/3560-interpelacja-w-sprawie-pozbawienia-czesci-przedsiebiorcow-wsparcia-z-tarcz-pomocowych-i-rozwazenia-stopniowego-lagodzenia-obostrzen

Bardzo dziękujemy Panu Adamowi Abramowiczowi za przyjęcie zaproszenia SRL Zamojszczyzna, przedstawione propozycje zmian oraz aktywny dialog z przedsiębiorcami. Liczymy na dalszą współpracę. Jesteśmy gotowi do współpracy na rzecz wzmacniania znaczenia i stanu polskiej przedsiębiorczości, jak również rozwoju gospodarczego naszego regionu i kraju.

Dziękujemy także za obecność na spotkaniu przedsiębiorcom oraz przedstawicielom organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców z terenu Zamojszczyzny.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna.

W załączeniu przesyłamy materiały dotyczące tematyki spotkania i wybrane zdjęcia z wydarzenia oraz plakat go promujący.

http://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/116023/zamojskie-region-odwiedzil-adam-abramowicz-ndash.html

https://roztocze.net/pl/12_biznes/345594_spotkanie-z-rzecznikiem-msp.html

https://lublin.tvp.pl/54637130/spotkanie-z-rzecznikiem-przedsiebiorcow

https://zamosc.naszemiasto.pl/adam-abramowicz-przekonywal-zamojskich-przedsiebiorcow-do/ar/c3-8351854

http://ezamosc.pl/wiadomosci/item/3991-abramowicz-w-zamosciu

https://roztocze.net/pl/12_biznes/345523_slr-zamojszczyzna-zaprasza-na-spotkanie-z-adamem-abramowiczem-rzecznikiem-msp.html