W piątek 24 września 2021 roku dzięki inicjatywie i współpracy: Branżowej Szkoły I Stopnia w Szczebrzeszynie, Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu, Warsztatu Samochodowego „MOMOT” w Zawadzie, Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna odbyła się uroczysta inauguracja kształcenia praktycznego klasy patronackiej Branżowej Szkoły I Stopnia w Szczebrzeszynie o profilu motoryzacyjnym oraz otwarcie nowej placówki warsztatu w Zawadzie.

Wydarzenie inaugurujące współpracę patronacką w ramach kształcenia z przedmiotów branży motoryzacyjnej odbyło się w obecności Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka,  władz oświatowych, samorządowych, oraz Prezesa SRL Zamojszczyzna Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka – zaangażowanego w organizację wizyty oraz wspieranie szkolnictwa zawodowego, współpracy w tym zakresie szkół i przedsiębiorców prowadzących działalność w naszym regionie.

Klasa patronacka utworzona w Branżowej Szkole I Stopnia  w Szczebrzeszynie we współpracy z warsztatem samochodowym „MOMOT” w Zawadzie oznacza dla młodych osób możliwość realizacji programu nauczania we współpracy z renomowanym zakładem pracy. Uczniowie uzyskają możliwość nauki zawodu na kierunku motoryzacyjnym o profilu blacharsko-lakierniczym przy wsparciu zakładu pracy, dysponującego nowoczesnym warsztatem.  Młodzież będzie realizować część zajęć u pracodawcy i poznawać zawód w realnych warunkach pracy. Utworzenie tego profilu zawodowego jest wynikiem braku na rynku pracy zawodów blacharz, lakiernik także w naszym regionie. Kształcenie będzie odbywało się w nowo wybudowanym warsztacie samochodowym przedsiębiorcy w Zawadzie.

Wydarzenie podzielone zostało na dwie części. Pierwsza, inaugurująca pracę nowej klasy patronackiej odbyła się w Zespole Szkół nr 2 w Szczebrzeszynie, druga inaugurująca otwarcie nowej placówki warsztatu w Zawadzie. Uroczystość szkolna rozpoczęła się od powitania zaproszonych gości przez Dyrektor Zespołu Szkół w Szczebrzeszynie w ramach, której funkcjonuje Branżowa Szkoła I Stopnia – Małgorzatę Piłat. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu państwowego miało miejsce wystąpienie Ministra Edukacji i Nauki, po którym Minister na ręce Pani Dyrektor przekazał Dyplom uznania i Laur Niepodległości. W trakcie wystąpienia Minister podkreślił jak ważne obecnie są szkoły branżowe i zawodowe: W takiej szkole, jak ta w Szczebrzeszynie, w której czuje się ducha przeszłości i przyszłości, która ma wizje i jest niezmiernie zaangażowana w rozwój szkolnictwa zawodowego warto się uczyć – powiedział minister. – Jesteśmy tu, aby pokazać dobrą współpracę szkolnictwa zawodowego z pracodawca. Dzisiaj dobry fachowiec, dobrze przygotowany do zawodu jest na wagę złota. Będziemy to szkolnictwo rozwijać, bo w tych czasach szkolnictwo zawodowe, branżowe ma ogromne znaczenie dla rozwoju Polski. Cieszę się, że trend się odwrócił, że coraz więcej mamy uczniów w szkołach kształcących w zawodach. Gratuluję uczniom, nauczycielom którzy przychodzą uczyć się do tej szkoły – dodał.

Minister Edukacji i Nauki podziękował także Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty Teresie Misiuk za konsekwentną realizację promocji kształcenia zawodowego w ramach przedsięwzięcia „Zawodowy strzał w dziesiątkę”.

Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, jednocześnie Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna w swoim wystąpieniu gratulując podjętej współpracy, w imieniu własnym także przedsiębiorców – członków Stowarzyszenia, zadeklarował jej kontynuację. Podkreślił, że jej celem  jest kreowanie działań pobudzających rozwój przedsiębiorczości w regionie, co zdecydowanie będzie sprzyjać jego rozwojowi gospodarczemu. Zaapelował do Dyrekcji szkół zawodowych i lokalnych przedsiębiorców o zintensyfikowanie współpracy. Dziękując Ministrowi za przyjęcie zaproszenia zwrócił się także z prośbą o wsparcie rządowe dla podejmowanych na Zamojszczyźnie podobnych inicjatyw. Podczas uroczystości wręczył Dyrektor szkoły i przedsiębiorcy okolicznościowe listy gratulacyjne – w załączeniu.    

Głos zabrali także Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, Starosta Powiatu Zamojskiego Stanisław Grześko, Mirosław Momot Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, Przedsiębiorca. Dalszą część uświetniły występy artystyczne oraz prezentacja okolicznościowej wystawy poświęconej pamięci Cypriana Kamila Norwida w związku z przypadającą dziś 200. rocznicą urodzin poety. Dodatkowo Szef MEiN zwiedził pracownie do kształcenia zawodowego i nauki języków obcych.

Następnie Minister Edukacji i Nauki wraz z organizatorami uroczystości udali się do nowo wybudowanej placówki warsztatu samochodowego „MOMOT” w Zawadzie. Jego właściciel Mirosław Momot, który prowadzi rodzinną firmę  zawarł umowę ze szkołą na funkcjonowanie klasy patronackiej, w której uczniowie zdobywają kwalifikacje w zawodzie blacharz i lakiernik. Tu z udziałem zaproszonych gości nastąpiło oficjalne otwarcie i poświęcenie obiektu oraz jego prezentacja. Wizytę Ministra Przemysława Czarnka na Lubelszczyźnie zakończyła konferencja prasowa.

Początki współpracy Szkoły w Szczebrzeszynie z lokalną firmą sięgają ubiegłego roku szkolnego, kiedy szkoła podpisała porozumienie o współpracy z ww. prężnie rozwijającym swoją działalność przedsiębiorcą branży motoryzacyjnej. Wspólnie została opracowana  dokumentacja nauczania i promocja przedsięwzięcia zachęcająca uczniów klas ósmych do podjęcia nauki w klasie „samochodowej”.

Zespół Szkół Nr 2 im. dr. Klukowskiego w Szczebrzeszynie to publiczna szkoła ponadpodstawowa, w której funkcjonuje czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum kształcące młodzież w branży: mechanicznej, gastronomicznej i hotelarskiej, szkoła branżowa I stopnia kształcąca młodocianych pracowników. Placówka jest doskonałym przykładem odbudowy prestiżu szkolnictwa zawodowego i branżowego. Prowadzi współpracę z Wydziałem Mechanicznym i Budowy Maszyn Akademii Zamojskiej w ramach umowy partnerskiej na kształcenie uczniów z klas technikum w branży mechanicznej. Placówka współpracuje również z pracodawcami, w tym z warsztatem mechanicznym „Momot” w ramach utworzonej w tym roku klasy patronackiej. Uczniowie obok dobrej nauki w szkole odbywają zagraniczne praktyki i zdobywają dodatkowe kwalifikacje zawodowe dające dobry start na rynku pracy. Od tego roku oprócz kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, placówka rozpoczyna kształcenie pasjonatów motoryzacji w dwóch nowych zawodach: lakiernik samochodowy i blacharz samochodowy.                                            

Warsztat samochodowy „MOMOT” jako jeden z niewielu warsztatów samochodowych w regionie zajmuje się szkoleniem młodych adeptów zawodu ze szkół branżowych w dziedzinie blacharstwa, lakiernictwa i mechaniki pojazdowej. Firma współpracuje również z  kilkoma innymi szkołami branżowymi z regionu, ale najściślej z Zespołem Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie. Dzięki czemu we wrześniu w szkole ruszyła klasa patronacka o profilu blacharsko-lakierniczym. – Chcielibyśmy, aby młodzi ludzie mogli kształcić się w rzeczywistych warunkach wykonywania w przyszłości tych zawodów. Chcemy ich w ten sposób zachęcać do kształcenia zawodowego – mówił Mirosław Momot.

Młodzież, która trafi do warsztatu na naukę zawodu, będzie miała wyjątkową okazję poznania najnowocześniejszych w Europie metod pracy. Edukacja młodzieży to bardzo ważna część działalności. Oprócz  szkolenia młodych ludzi, rozpoczęte zostały także starania o wpisanie placówki na listę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W ramach Polskiego Inkubatora Rzemiosła zakład zamierza utworzyć, we współpracy z Izbą Rzemieślniczą, bazę socjalną i szkoleniową dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych, aby młodzi ludzie mogli się tu bezpośrednio zapoznać z zawodem i w ten sposób zachęcać do kształcenia zawodowego, będącego przyszłością edukacji.

Podjęte działania inicjatorów wydarzenia pokazują jak istotne jest kształcenie młodych osób w zawodach, których brakuje na rynku pracy oraz wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołami branżowymi i przedsiębiorcami. Zaangażowane w rozwój szkolnictwa zawodowego organizacja pracodawców Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu, a także zrzeszające także przedsiębiorców Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna wspierają kształcenie młodych ludzi w tym kierunku. SRL Zamojszczyzna jako jeden z organizatorów powyższego wydarzenia, które mimo ze jest nową organizacją po raz kolejny angażuje się w tematy rozwoju przedsiębiorczości na terenie Zamojszczyzny. Stowarzyszenie w lipcu tego roku było organizatorem spotkania przedstawicieli przedsiębiorców oraz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców z terenu Zamojszczyzny z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców – Adamem Abramowiczem. Więcej:        https://zamojszczyzna.org/aktualnosci/organizacja-spotkania-dla-przedsiebiorcow-oraz-organizacji-zrzeszajacych-pracodawcow-i-przedsiebiorcow-z-terenu-zamojszczyzny-z-panem-adamem-abramowiczem-rzecznikiem-malych-i-srednich/. Była to okazja do merytorycznej dyskusji dotyczącej zgłaszanych potrzeb, kluczowych problemów i oczekiwań lokalnych przedsiębiorców. Stowarzyszenie wystąpiło także o przyjęcie do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Cieszy fakt, że współpracujący z sobą ww. partnerzy także organizując omawiane wydarzenie starają się wspólną aktywnością wywierać realny, korzystny wpływ na rozwój szkolnictwa zawodowego w regionie i że przy tych działaniach zyskują wsparcie Ministra Edukacji i Nauki. Dzięki podjętej współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami szkoła wykształci fachowców w zawodach potrzebnych na rynku pracy. Wzmocnienie współpracy szkoły zawodowej i zakładu pracy w nauczaniu praktycznej nauki zawodu pozwoli uzyskać uczniom potrzebne kompetencje i doświadczenie zawodowe. Dzięki obecności w zakładzie pracy i wykonywaniu konkretnej pracy wspólnie z doświadczonymi pracownikami, mają oni szansę dobrze poznać wykonywany zawód, co z kolei ułatwi start na rynku pracy. Kształcenie branżowe to przyszłość. Co ważne, zdobyte umiejętności to gwarancja uzyskania dobrego wykształcenia i zatrudnienia, a co się z tym wiąże dobre zarobki i satysfakcja.

Praca wysoko wykwalifikowanej oraz cieszącej się autorytetem kadry pedagogicznej Branżowej Szkoły I Stopnia w Szczebrzeszynie oraz wsparcie sprzyjających kształceniu zawodowemu naszych organizacji oraz MEiN dają szanse młodym adeptom kierunków zawodowych na zdobycie umiejętności praktycznych, umożliwiają kształcenia specjalistów, fachowców w potrzebnych na rynku pracy, dziedzinach. Nie ma wątpliwości, że uczniowie, którzy zechcą podjąć kształcenie w klasach patronackich, zostaną doskonale przygotowani do wyzwań i potrzeb rynku pracy.

Prezes SRL Zamojszczyzna w imieniu członków stowarzyszenia dziękuje partnerom za dobrą realizację wspólnie podjętej inicjatywy, chęć współpracy i liczy na podejmowanie kolejnych prorozwojowych projektów. Liczymy, że wizyta Ministra Edukacji i Nauki, przyniesie w efekcie oczekiwane wsparcie, przedstawionych w jej trakcie, planów rozwoju przedsiębiorczości na terenie Zamojszczyzny. Wspólna praca, pozyskanie wsparcia rządowego, innych instytucji publicznych, aktywność przedsiębiorców przyniesie pozytywne i oczekiwane efekty zarówno z korzyścią dla absolwentów szkół zawodowych, jak i rozwoju gospodarczego regionu.

W spotkaniach udział  wzięli m.in.: Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Poseł na Sejm RP Beata Strzałka, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak jednocześnie Prezes SRL Zamojszczyzna, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, Starosta Zamojski Stanisław Grześko, Wicestarosta Zamojski Witold Marucha, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości Mirosław Momot, Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Szczebrzeszynie Małgorzata Piłat, Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu Marian Hawrylak, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Szczebrzeszynie, pracownicy warsztatu samochodowego „MOMOT” oraz licznie przybyli goście reprezentujący m.in. instytucje finansowe, lokalne przedsiębiorstwa, mieszkańców regionu.

https://lublin.tvp.pl/56032513/przedsiebiorcza-szkola-w-szczebrzeszynie

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wizyta-ministra-przemyslawa-czarnka-w-branzowej-szkole-w-szczebrzeszynie