Poseł Sławomir Zawiślak jednocześnie Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, razem z władzami organizacji przedsiębiorców (Krajowa Izba Gospodarcza, Unia Szefów Firm Zamojszczyzny, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, AP-Tech Sp. z o.o) wystosował pismo do Rektora Akademii Zamojskiej, które zawiera społeczną inicjatywę podnoszącą konieczność rozwoju kierunków technicznych na tej uczelni.

Działający w ww. organizacjach przedsiębiorcy jako zainteresowani rozwojem naszego regionu wyrazili chęć współpracy z uczelnią na rzecz kształcenia kadr inżynierskich, nastawionych m.in. na przyszłych pracowników sektora IT. Inicjatywa – co jest ważne – zawiera konkretnie sprecyzowane propozycje wsparcia uczelni przez organizacje przedsiębiorców w pracy na rzecz utworzenia i rozbudowania oferty technicznych kierunków studiów, chęć wsparcia uczelni doświadczeniem, które zwiększą szansę nowoczesnego kształcenia zawodowego studentów. Pracodawcy i organizacje zrzeszające podmioty gospodarcze zadeklarowali swoją gotowość do zaangażowania  m.in.

– w zapewnienie praktyk i staży kierunkowych dla studentów i absolwentów,

– wskazanie potrzeb pracodawców w zakresie umiejętności, wiedzy i narzędzi oczekiwanych od przyszłych absolwentów i konsultowanie wdrażania ich w programie nauczania,

– współprowadzenie i zlecanie projektów dyplomowych,

– prowadzenie zajęć i kursów specjalistycznych dla absolwentów w zakresie praktycznym,

– współpraca w ramach projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych z uczelnią,

  • współorganizacja konferencji branżowych, technicznych i naukowych,
  • tworzenie miejsc pracy dla w branży IT dla absolwentów na Zamojszczyźnie,
  • pomoc w poszukiwaniu i pozyskiwaniu dla uczelni wysokiej klasy kadry naukowej.

Efektem wspólnych działań w przyszłości ma być nie tylko wysoki poziom wykształcenia studentów, wysoki prestiż samej uczelni, ale także pobudzenie lokalnych inwestycji – rozwój regionu oraz tworzenie na Roztoczu wysokopłatnych, specjalistycznych miejsc prac. 

Powyższa inicjatywa to kolejny krok w staraniach posła S. Zawiślaka – także Prezesa SRL Zamojszczyzna mająca na celu wsparcie  rozwoju Akademii Zamojskiej. Przypomnijmy, że poseł S. Zawiślak dn. 18 marca 2021 jako poseł-wnioskodawca przeprowadził przez Sejm projekt ustawy o powołaniu Akademii Zamojskiej. W wyniku zaangażowania parlamentarzysty na rzecz skutecznego przeprowadzenia ww. ustawy przez Sejm RP, efektywnej współpracy z parlamentarzystami, przedstawicielami rządu, samorządowcami z regionu oraz członkami Społecznego Komitetu Reaktywacji Akademii Zamojskiej z dniem 1 września 2021 r. studenci rozpoczęli naukę w Akademii Zamojskiej.

W imieniu władz Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna serdecznie dziękujemy władzom organizacji przedsiębiorców za wspólną inicjatywę, współpracę, a władzom AZ za podjęcie ww. inicjatywy. Liczymy, że fakt powołania przez Rektora specjalnego zespołu uczelnianego, toczące się już rozmowy z przedstawicielami organizacji dają szansę na skuteczne przeprowadzenie tej cennej dla rozwoju uczelni i regionu inicjatywy.