Dnia 17 marca 2023 r. Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, pełniący jednocześnie społeczną funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna wspólnie z Członkiem Zarządu SRL Zamojszczyzna Januszem Brzozowskim, jednocześnie Członkiem Zarządu Powiatu Zamojskiego uczestniczyli w LI Sesji Rady Gminy Sitno.

Jednym z punktów porządku obrad była sprawa wyrażenia sprzeciwu wobec przebiegu przedstawionych wariantów trasy drogi ekspresowej S17 Piaski-Hrebenne, odcinek 6 węzeł Zamość-Wschód wraz z węzłem – węzeł Zamość Południe przez miejscowość Jarosławiec gmina Sitno, w części dotyczącej DK74.

Rada Gminy, w odpowiedzi na apel mieszkańców, zawnioskowała o nieprocedowaniu zaproponowanych dwóch wariantów przebiegu ww. trasy i wyznaczenia nowego – nieingerującego w zabudowę mieszkalną.

Następnie głos zabrał Pan Brzozowski, który poinformował o tym, że został przygotowany i złożony do Rady przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna projekt uchwały intencyjnej. Propozycja uchwały została podpisana przez trzech Radnych Gminnych, Pana Brzozowskiego oraz Sołtysa Jarosławca. Radny stwierdził również iż w imieniu mieszkańców Jarosławca powinni występować: Rada Gminy i Wójt jako przedstawiciele społeczności lokalnej. Radny podniósł w swojej wypowiedzi, że chciałby aby organy samorządu zajęły się sprawą i zaproponowały wyjście z zaistniałej sytuacji. Poprosił Przewodniczącego Rady Gminy Sitno aby przeczytał zgromadzonym propozycję projekt uchwały intencyjnej i zapoczątkował dyskusję.

Niestety okazało się, że propozycja uchwały Stowarzyszenia nie będzie rozpatrywana podczas sesji. Przewodniczący przekazał informację, że została ona przedłożona Wójtowi Gminy, który w porozumieniu z wnioskodawcą, przygotuje projekt uchwały zawierający wariant przebiegu drogi DK17 w sposób społecznie korzystny dla mieszkańców Jarosławca.

Radny J. Brzozowski wyraził swoje niezadowolenie z braku rozpatrywania uchwały intencyjnej, po czym wywiązała się burzliwa dyskusja. Głos zabrali m.in. Wójt Gminy Krzysztof Seń, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak.

Parlamentarzysta w swojej wypowiedzi odniósł się do ostatniego spotkania w Jarosławcu, spotkania w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przypomniał rozmowy z głównym wykonawcą – firmą Budimex oraz fakt złożenia ww. firmie pisemnego, uzgodnionego z mieszkańcami stanowiska Stowarzyszenia w tej sprawie. Zapowiedział złożenie kolejnych pism do organów państwowych, które będą wnosiły o przychylność dla oczekiwań mieszkańców Jarosławca związanych z realizacją budowy drogi.

Rada Gminy Sitno na zakończenie sesji podjęła jedynie Uchwałę Nr LI/364/2023 w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec przebiegu przedstawionych wariantów trasy drogi ekspresowej S17 Piaski-Hrebenne, odcinek 6 węzeł Zamość-Wschód wraz z węzłem – węzeł Zamość Południe przez miejscowość Jarosławiec gmina Sitno, w części dotyczącej DK74. W uzasadnieniu możemy przeczytać, że „Z uzyskanych informacji oraz udostępnionych materiałów wyłania się obraz inwestycji drogowej, która zdaniem mieszkańców, Rady i Wójta Gminy Sitno swoją lokalizacją wpłynie bardzo negatywnie na jakość i komfort życia mieszkańców, przyniesie również negatywne skutki, a przede wszystkim straty materialne, moralne i emocjonalne dla naszych mieszkańców. Wszystkie warianty przebiegają przez miejscowość Jarosławiec nie omijając istniejącej zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i usługowej.”

Chociaż podjęta została uchwała, zawierająca sprzeciw wobec dotychczas zaproponowanych wariantów przebiegu przedmiotowej drogi, dyskusja na ten temat nie została zakończona. Członkowie Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, którzy wzięli udział w sesji przedstawili merytoryczną propozycję w sprawie. Liczymy, że propozycja naszej uchwały zostanie poddana pod obrady na kolejnej sesji Rady Gminy Sitno. Stowarzyszenie nie jest przeciwne inwestycji, cały czas wspiera mieszkańców w dążeniu do wypracowania najkorzystniejszego rozwiązania.

Linki do sesji: https://sitno.sesja.pl/portal/videos/031ed9eb-4abe-4b40-ad88-30d650d7fb33

https://sitno.sesja.pl/portal/videos/f38bdac9-2a57-4d0f-a7e3-2cf65673666a