Zachęcamy do obejrzenia:

https://lublin.tvp.pl/25168238/tu-i-teraz-widze-slucham-pytam

W poniedziałek 23 maja br. w programie „Tu i teraz – widzę, słucham, pytam”, będącym debatą publicystyczną z udziałem polityków, ekspertów na ważne tematy społeczne i polityczne, prowadzonym przez Ryszarda Montusiewicza (Dyrektora TVP 3 Oddział w Lublinie Oddziału) został przedstawiony, zainicjowany m.in. przez Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna Posła Sławomira Zawiślaka, pomysł na rozwój Akademii Zamojskiej poprzez powołanie na tej Uczelni nowych kierunków technicznych. W debacie uczestniczyli: Prezes (zrzeszającego także przedsiębiorców) SRL Zamojszczyzna Poseł Sławomir Zawiślak, Radosław Brzózka — Szef Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji i Nauki, dr hab. Paweł Skrzydlewski — Rektor Akademii Zamojskiej, prof. Mieczysław Ryba — wykładowca KUL, reprezentujący przedsiębiorców Marcin Bondyra — Prezes Zarządu AP-Tech Sp. z o.o., Mateusz Nowak — Dyrektor Aeroklubu Ziemi Zamojskiej.

Myślą przewodnią spotkania był temat „Akademia Zamojska – Tradycje i reaktywacja. Rozwój i wyzwania…”. Aktywność Prezesa Stowarzyszenie Posła S. Zawiślaka na rzecz rozwoju Akademii Zamojskiej i aktualne zainicjowane wsparcie społecznej inicjatywy powstania na uczelni nowych kierunków technicznych jest kontynuacją wcześniejszych działań na rzecz  utworzenia/reaktywacji Akademii w Zamościu. Ww. jako poseł-wnioskodawca projektu ustawy powołania ww. Uczelni, w imieniu grupy posłów złożył ten projekt i skutecznie przeprowadził ustawę przez proces legislacyjny w Sejmie RP. Dzięki dobrej współpracy z przedstawicielami rządu posłami popierającymi projekt ustawy samorządowcami z regionu oraz członkami Społecznego Komitetu Reaktywacji Akademii Zamojskiej, którego ww. był także członkiem, już od 1 września 2021 r. Uczelnia Państwowa w Zamościu zaczęła funkcjonować pod szyldem Akademii Zamojskiej. Więcej o procesie utworzenia Akademii Zamojskiej: https://slawomirzawislak.pl/aktualnosci-2021/3590-wielki-sukces-zamojszczyzny-slawomir-zawislak-poslem-wnioskodawca-ustawy-powoluja-cej-w-zamosciu-akademie-zamojska

Nowo powołana Uczelnia  w oczekiwaniach strony społecznej powinna ambitnie kontynuować wspaniałe tradycje i dziedzictwo uczelni utworzonej przez Jana Zamoyskiego, Kanclerza i Hetmana Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Prezes SRL Zamojszczyzna Poseł Sławomir Zawiślak jednocześnie dbając o rozwój Akademii Zamojskiej, a tym samym rozwój regionu wraz z przedstawicielami strony społecznej tj. władzami organizacji przedsiębiorców (m.in. Krajowa Izba Gospodarcza, Unia Szefów Firm Zamojszczyzny, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu, AP-Tech Sp. z o.o., Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, przedłożyli Rektorowi Akademii Zamojskiej propozycje powołania na uczelni nowych kierunków technicznych. Pod pismem, które zawiera wizję rozwoju Akademii, propozycje i deklaracje współpracy, konkretnej pomocy przedsiębiorców przy tworzeniu i realizacji  studiów technicznych, m.in. poprzez umożliwianie praktyk, staży, zapewnianie absolwentom miejsc pracy itp., podpisały się organizacje (mające wsparcie organizacji krajowej, jaką jest KIG) zrzeszające lokalnie ponad 100 przedsiębiorców. Więcej na ten temat tutaj: https://slawomirzawislak.pl/aktualnosci-2022/3586.

Do podjętej ww. inicjatywy dołączyły i w kolejnym piśmie złożyły swoją ofertę współpracy z Uczelnią władze Aeroklubu Ziemi Zamojskiej.

W trakcie swojej wypowiedzi podczas ww. programu TVP3 Lublin Prezes Zawiślak, uznając powszechnie akceptowaną niezależność Uczelni, przypomniał jednak ważne oczekiwania społeczne mieszkańców Zamojszczyzny, którzy liczą na wsparcie Uczelni dla rozwoju gospodarczego regionu. W toku debaty przywołał on zapisy obowiązującego prawa, które mówią o tym, że do  podstawowych zadań każdej Uczelni należy także działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. Ww. podkreślił, że na realizacji tej cennej, społecznej inicjatywy skorzysta zarówno Uczelnia, jak i miasto Zamość oraz cały region Roztocza. Organizacja na AZ studiów na deficytowych obecnie na rynku pracy kierunkach technicznych, współpraca z oferującymi pomoc lokalnymi przedsiębiorcami sprawi, że młodzi mieszkańcy regionu nie będą musieli wyjeżdżać w poszukiwaniu dobrej Uczelni i atrakcyjnej pracy do większych miast. Podnosząc w trakcie dyskusji potrzebę wspierania rozwoju, także kierunków medycznych ww. zdecydowanie podniósł konieczność utworzenia na Akademii Zamojskiej także kierunku lekarskiego.

Efektem skutecznej realizacji ww. propozycji w przyszłości może być nie tylko gwarancja wysokiego poziomu wykształcenia studentów, wysoki prestiż samej Uczelni, ale także ożywienie gospodarcze regionu oraz utworzenie wysokopłatnych, specjalistycznych miejsc pracy. Ten kierunek myślowy był przedstawiany przez Prezesa SRL Zamojszczyzna jednocześnie Posła wcześniej, m.in. podczas zorganizowanej w biurze poselskim — w trakcie prac sejmowych nad ustawą o AZ — konferencji prasowej.

https://roztocze.net/pl/689_edukacja/344977_od-1-wrzesnia-upz-zastapi-akademia-zamojska-taki-jest-plan.html

W debacie udział wzięli młodzi przedsiębiorcy z Zamojszczyzny Marcin Bondyra – Prezes Zarządu AP-Tech Sp. z o.o., który m.in. wskazywał na potrzebę kształcenia młodych ludzi w kierunku sektora IT oraz mechatroniki, na które to zawody jest teraz duże zapotrzebowanie w związku z rozwojem techniki w różnych dziedzinach oraz Mateusz Nowak – Dyrektor Aeroklubu Ziemi Zamojskiej, który jako przedstawiciel branży lotniczej, zwracał uwagę na potrzebę kształcenia przyszłych inżynierów mechaników lotniczych, których także brakuje na rynku. Prezes S. Zawiślak w trakcie debaty kolejny raz podziękował za wsparcie starań o powołanie Akademii Zamojskiej Ministrowi Edukacji i Nauki Przemysławowi Czarnkowi, kolegom Posłom, samorządowcom, członkom Społecznego Komitetu Reaktywacji Akademii Zamojskiej oraz wszystkim zaangażowanym w ten projekt. Na zakończenie programu zaapelował też do samorządów o aktywne przyłączenie się do wspólnej pracy na rzecz rozwoju AZ, o jej konkretne także finansowe wsparcie, promowanie Uczelni wśród młodzieży szkolnej, realizację wspólnych projektów, tworzenie klas patronackich,  fundowanie stypendiów dla studentów itp. Prezes S. Zawiślak wierzy, że społeczni inicjatorzy projektu rozwoju na Uczelni kierunków technicznych otrzymają od jej władz, długo oczekiwaną, oficjalną i najlepiej pozytywną w tej sprawie odpowiedź, co sprawi, że  pojawiająca się szansa zostanie jak najlepiej wykorzystana.