Podczas posiedzenia Komisja Budżetu, Infrastruktury i Mienia Komunalnego Rady Miasta Zamość w dniu 23 listopada 2023 r. wpłynął projekt uchwały RM Zamość w sprawie ustalenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

Następnie dnia 27 listopada 2023 r., zgodnie z programem 17 punktu obrad LXVIII Sesji Rady Miasta Zamość odbyła się debata i głosowanie nad zaproponowaną przez Prezydenta Miasta ww. uchwałą. Zauważając podniesiony projekt, mający niewątpliwy wpływ na kreowanie kondycji gospodarczej regionu, nasz przedstawiciel Pan Paweł Maryńczak (również członek Zespołu d/s abolicji ZUS przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców), reprezentując zrzeszonych w Stowarzyszeniu przedsiębiorców wziął udział w procedowaniu uchwały podczas obrad Komisji BIiMK. Dziękujemy jej Przewodniczącemu – Panu Franciszkowi Josikowi za umożliwienie przedstawienia opinii naszego środowiska w powyższej sprawie. Nasz przedstawiciel w swoim wystąpieniu negatywnie zaopiniował zaproponowany projekt uchwały, podniósł także argumenty ekonomiczno-gospodarcze, przywołując korzystniejsze rozwiązania zaproponowane w Ustawie z dnia 26 maja 2023 r. „o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw” [Dz. U. 2023 poz. 1463]. Złożył do wiadomości Radnych pisemne stanowisko w tej sprawie.

Popierając w pełni zasadność ww. wystąpienia Prezes SRL Zamojszczyzna Poseł Sławomir Zawiślak dnia 27 listopada 2023 r. złożył do Przewodniczącego Rady Miasta Zamość Pana Piotra Błażewicza pismo popierające ww. stanowisko.

Ww. w piśmie podniósł m.in. fakt, że w związku z wejściem w życie z dniem 31 sierpnia 2023 r., ustawy zmieniającej m.in. przepisy dotyczące użytkowania wieczystego gruntów, przedstawiona propozycja ustalenia szczególnych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych wzbudza zaniepokojenie. Prezes SRL Zamojszczyzna stwierdził, że według członków Stowarzyszenia rolą samorządu jest niesienie pomocy przedsiębiorcom, ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej, które może zaskutkować stworzeniem nowych miejsc pracy na terenie naszego, dotkniętego zbyt dużym bezrobociem, regionu. Mając na uwadze trudności z którymi boryka się obecnie znaczna część firm Prezes zauważył, że zastosowanie maksymalnych stawek opłat jest działaniem niewłaściwym. W imieniu SRL Zamojszczyzna, zrzeszającego m.in. przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na gruntach Skarbu Państwa i Samorządu w formie wieczystego użytkowania ww. zwrócił się do Radnych o odrzucenie procedowanej uchwały oraz podjęcie pracy dla ustalenia a następnie przegłosowania przez Radę Miasta Zamość nowej uchwały, która przyniosłaby oczekiwany przypływ środków finansowych do budżetu Miasta a także zapewniłaby korzystny dla jego mieszkańców rozwój gospodarczy. Znając podnoszoną, wielokrotnie podczas Sesji przez Radnych trudną sytuację finansową Miasta Prezes także podniósł, że zrozumiałe jest działanie jego samorządowych władz w kierunku pozyskania środków do budżetu, ale nie może być ono przy tym niekorzystne dla przedsiębiorców.

Wedle przedstawionych członkom naszego Stowarzyszenia informacji ze środowiska przedsiębiorców ww. działanie, obliczone na pozyskanie wykazanych kwot środków finansowych jest wysoce teoretyczne. W obliczu braku przedstawienia wyników rozmów w tej sprawie z przedsiębiorcami, braku ich zainteresowania skorzystaniem z tak przygotowanej, niekorzystnej oferty, zgłoszenia przez inne zamojskie organizacje przedsiębiorców zaniepokojenia ww. projektem, zakładane w projekcie uchwały pozyskanie z tego źródła funduszy należy traktować jako z góry nieskuteczne.

Wedle naszej wiedzy z dezaprobatą co do ww. projektu uchwały podczas obrad Komisji w formie pisemnej przedłożył swoje stanowisko Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu. Swoje stanowisko wyraziły także władze Unii Szefów Firm Zamojszczyzny.

Przedsiębiorcy to grupa, którą należy doceniać. Dzięki pracy przedsiębiorców uruchamiane są nowe miejsca pracy, innowacje, liczne inne działania, które służą rozwojowi gospodarczemu. Z prowadzonych prężenie działalności gospodarczych płynął do budżetu środki z płaconych podatków, powodując tzw. „ruch w biznesie”, działalność przedsiębiorców niesie wiele korzyści dla gospodarki, państwa, dlatego powinni oni być wspierani. Nakładanie kolejnych obciążeń na przedsiębiorców nie rozwiąże problemów.

Dlatego także nasze Stowarzyszenie pozytywnie ocenia decyzję Radnych RM Zamościa odrzucającą ww. projekt uchwały. Liczymy, że Radni RM Zamość znajdą rozwiązanie, które będzie dobre dla obu stron. Takie które przyniesie oczekiwane, pozyskanie środków finansowych do budżetu Miasta a jednocześnie nie zaszkodzi rozwojowi gospodarczemu Miasta, rynkowi pracy.

W linku przedstawiamy nagranie z Sesji Rady Miasta Zamość –

wystąpienie członka naszego Stowarzyszenia: